3D mossy structures of zinc filaments: A facile strategy for superamphiphobic surface design

Shudi Zhi, Gang Wang, Zhixiang Zeng, Lijing Zhu, Zhixiong Liu, Dawei Zhang, Kaile Xu, Qunji Xue

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

Search results