"Ai, que em faig un lio": Desenvolupaments recents del coneixement de les normatives lingüístiques catalana i castellana.

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

Abstract

L’article examina el coneixement de les varietats normatives del català i del castellà, mitjançant un experiment de camp innovador. Uns cinquanta participants van haver de reconèixer casos d'interferència lingüística, i a partir dels resultats, va ser possible avaluar els seus nivells de coneixement de la normativa lingüística vigent. Els participants provenien de dos grups d’edat. Els més joves tenien entre 25 i 35 anys i els més grans entre 55 i 65. El marc teòric de l'article es focalitza en el debat acadèmic sobre la planificació i la política lingüística, i sobretot en la planificació del corpus i la codificació de la llengua, ja que l’experiment examina el paper de la interferència en la llengua normativa. Quant a la normativització de la llengua, a partir dels resultats de l’experiment, podrem dir que els catalans són cada cop més conscients de la normativa lingüística catalana vigent, sobretot pel que fa a la identificació dels casos d’interferència d’origen castellà. Observarem també que els diferents tipus de planificació i política lingüística en aquesta situació lingüística van estretament lligats, ja que tots formen part de la mateixa realitat sociolingüística.

This article examines the awareness of normative Catalan and Castilian, using an innovative fieldwork experiment. Fifty participants were required to identify instances of non-normative language interference in Catalan and Castilian, and based on the results, conclusions were drawn as to their awareness of current linguistic norms. The participants belonged to two age brackets: the younger group was between 25 and 35 years old, while the older group was between 55 and 65 years old. The theoretical background of the article focuses on the debates surrounding language policy and planning, particularly concerning corpus planning and linguistic codification, given that the experiment is evaluating the role of foreign interference within normative varieties of Catalan. Based on the present experimental results, we will say that Catalans are increasingly aware of the content of normative Catalan, above all with regard to the identification of non-normative Castilianisms. We will also observe that different types of language policy and planning within a given linguistic community are intrinsically linked, as they all form part of the same sociolinguistic reality.
Original languageEnglish
Pages (from-to)389-408
Number of pages20
JournalTreballs de Sociolingüística Catalana
Volume24
Publication statusPublished - 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of '"Ai, que em faig un lio": Desenvolupaments recents del coneixement de les normatives lingüístiques catalana i castellana.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this