AMiBA: Cluster Sunyaev-Zel'dovich Effect Observations with the Expanded 13-Element Array

Kai-Yang Lin, Hiroaki Nishioka, Fu-Cheng Wang, Chih-Wei Locutus Huang, Yu-Wei Liao, Jiun-Huei Proty Wu, Patrick M. Koch, Keiichi Umetsu, Ming-Tang Chen, Shun-Hsiang Chan, Shu-Hao Chang, Wen-Hsuan Lucky Chang, Tai-An Cheng, Hoang Ngoc Duy, Szu-Yuan Fu, Chih-Chiang Han, Solomon Ho, Ming-Feng Ho, Paul T. P. Ho, Yau-De HuangHomin Jiang, Derek Y. Kubo, Chao-Te Li, Yu-Chiung Lin, Guo-Chin Liu, Pierre Martin-Cocher, Sandor M Molnar, Emmanuel Nunez, Peter Oshiro, Shang-Ping Pai, Philippe Raffin, Anthony Ridenour, Chia-You Shih, Sara Stoebner, Giap-Siong Teo, Jia-Long Johnny Yeh, Joshua Williams, Mark Birkinshaw

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

1 Citation (Scopus)
414 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'AMiBA: Cluster Sunyaev-Zel'dovich Effect Observations with the Expanded 13-Element Array'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy