Chip-to-chip quantum teleportation and multi-photon entanglement in silicon

Daniel Llewellyn, Yunhong Ding, Imad I Faruque, Stefano Paesani, Davide Bacco, Raffaele Santagati, Yan-Jun Qian, Yan Li, Yun-Feng Xiao, Marcus Huber, Mehul Malik, Gary F Sinclair, Xiaoqi Zhou, Karsten Rottwitt, Jeremy L O'Brien, John Rarity, Qihuang Gong, Leif K. Oxenlowe, Jianwei Wang, Mark G Thompson

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

55 Citations (Scopus)
247 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results