Development of a chimeric Zika vaccine using a licensed live-attenuated flavivirus vaccine as backbone

Xiao Feng Li, Hao Long Dong, Hong Jiang Wang, Xing Yao Huang, Ye Feng Qiu, Xue Ji, Qing Ye, Chunfeng Li, Yang Liu, Yong Qiang Deng, Tao Jiang, Gong Cheng, Fu Chun Zhang, Andrew D. Davidson, Ya Jun Song, Pei Yong Shi, Cheng Feng Qin*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

43 Citations (Scopus)
401 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results