Eines d'implantació del català a Catalunya i a la Catalunya del Nord: Una anàlisi teòrica de dos sistemes educatius diferents

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

Abstract

Aquest article examina el paper del sistema educatiu en els processos d'implantació de la llengua catalana (especialment de la seva varietat normativa) i es focalitza en dues regions de parla catalana: la Catalunya i la Catalunya del Nord. S'estableixen els lligams teòrics entre les polítiques lingüístiques educatives i la implantació de varietats lingüístiques normatives, i es detallen tres esquemes sociolingüístics pertinents (adaptats de Cooper 1989, Schiffman 1996 i Baker 2011). Mitjançant aquests esquemes, es classificaran les dues situacions en qüestió per tal de comprendre-les millor. S'examinaran les dues regions per tanda: es farà una anàlisi a partir dels esquemes teòrics, tenint present dades experimentals existents pel que fa a la implantació de la normativa. L'estudi de la Catalunya del Nord és d'una importància especial, ja que el sistema educatiu d'aquesta regió no ha rebut gaire atenció per part dels investigadors. Veurem que les dues regions són molt diferents en gairebé tots els aspectes, incloent-hi el grau de la implantació i la presència de les classes de (o en) català. Tanmateix, abans de treure conclusions definitives, ens caldrà una investigació més extensa (sobretot de la situació a la Catalunya del Nord).

This article examines the role of the education system in processes of embedding of the Catalan language (particularly of its normative variety), and focuses on two Catalan-speaking regions: Catalonia and Northern Catalonia (in France). Theoretical links are established between language-in-education policy decisions and the embedding of linguistic norms, and three relevant sociolinguistic schema are outlined (based on Cooper 1989, Schiffman 1996 and Baker 2011). These are then used to classify and provide deeper insight into the situations under investigation. The two regions are addressed in turn: they are evaluated using the theoretical schema, and any data concerning the embedding of the norm is duly addressed and analysed. This is of particular relevance in the case of Northern Catalonia, whose education system has received relatively little academic attention. The two regions will be shown to differ on almost all fronts, from the degree of embedding to the presence of Catalan language (medium) education. However, much more research needs to be undertaken (particularly on Northern Catalonia) before any firm conclusions can be drawn.
Original languageEnglish
Pages (from-to)199-212
Number of pages13
JournalTreballs de Sociolingüística Catalana
Volume25
Publication statusPublished - 1 Dec 2015

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Eines d'implantació del català a Catalunya i a la Catalunya del Nord: Una anàlisi teòrica de dos sistemes educatius diferents'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this