Hydroxyl super rotors from vacuum ultraviolet photodissociation of water

Yao Chang, Yong Yu, Heilong Wang, Xixi Hu, Qinming Li, Jiayue Yang, Shu Su, Zhigang He, Zhichao Chen, Li Che, Xingan Wang, Weiqing Zhang, Guorong Wu, Daiqian Xie, Michael N.R. Ashfold, Kaijun Yuan*, Xueming Yang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)

4 Citations (Scopus)
250 Downloads (Pure)

Projects