Impact of Stellar Superflares on Planetary Habitability

Yosuke A. Yamashiki, Hiroyuki Maehara, Vladimir Airapetian, Yuta Notsu, Tatsuhiko Sato, Shota Notsu, Ryusuke Kuroki, Keiya Murashima, Hiroaki Sato, Kosuke Namekata, Takanori Sasaki, Thomas B. Scott, Hina Bando, Subaru Nashimoto, Fuka Takagi, Cassandra Ling, Daisaku Nogami, Kazunari Shibata

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

16 Citations (Scopus)

Search results