La política lingüística i les experiències d'integració de les persones amb orígens migratoris: El cas de la comunitat portuguesa a Andorra

Translated title of the contribution: Language policy and migrant experiences of integration: The case of the Portuguese community in Andorra

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

Abstract

A Andorra, el català ocupa un lloc de prestigi, com a única llengua oficial del país. Tanmateix, lluny de ser lingüísticament homogeni, el microestat pirinenc és una zona de diversitat i contacte de llengües, en part degut a la seva composició demogràfica. Al voltant d’un 12% de la població andorrana és de nacionalitat portuguesa, i per tant, el portuguès està present al país, a més del català, el castellà i el francès. Aquest article investiga com els membres de la comunitat portuguesa s’adapten al multilingüisme d’Andorra. A partir d’entrevistes semidirigides, sorgeixen una sèrie de temes discursius que ens permeten comprendre les ideologies lingüístiques dominants de les persones amb orígens migratoris a llocs poc estudiats, com Andorra. Aleshores, s’apliquen aquests resultats a una anàlisi de noves polítiques lingüístiques andorranes que pretenen millorar la integració lingüística dels nouvinguts. Els resultats mostren que el català té un grau elevat de prestigi, encara que el mercat lingüístic transnacional del microestat concedeixi un valor pràctic als repertoris multilingües. La competència en català serveix per mantenir jerarquies socials, i el fet que molts portuguesos només es queden a Andorra durant un període breu inhibeix encara més la integració social i lingüística de la comunitat portuguesa en general.

In Andorra, Catalan occupies a position of prestige as the sole official language of the country. However, far from being linguistically homogenous, the Pyrenean microstate is a site of intense language contact and diversity, partly due to its complex demographic make-up. Around 12% of Andorra’s population are Portuguese citizens, and as such, the Portuguese language is present in Andorra, alongside Catalan, Spanish and French. This article examines how members of the Portuguese community adapt to the complex multilingualism found in Andorra. By means of semidirected interviews, I uncover a range of discursive themes that allow us to better understand the prevalent language ideologies among people with a migration background in underexamined cases like Andorra. These findings are then applied to an analysis of current Andorran language policy, wherein prospective legislation aims to improve the linguistic integration of migrants. I find that Catalan is accorded a high degree of prestige, despite the value attached to multilingual repertoires due to the transnational linguistic marketplaces that typically operate in small states. As such, Catalan competence serves to maintain social hierarchies, while the typically short stays of Portuguese migrants in Andorra further inhibits the linguistic and social integration of the broader Portuguese community.
Translated title of the contributionLanguage policy and migrant experiences of integration: The case of the Portuguese community in Andorra
Original languageCatalan
JournalRevista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law
Volume81
Publication statusAccepted/In press - 28 Mar 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Language policy and migrant experiences of integration: The case of the Portuguese community in Andorra'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this