Mechanically active materials in three-dimensional mesostructures

Xin Ning, Xinge Yu, Heling Wang, Rujie Sun, R. E. Corman, Haibo Li, Chan Mi Lee, Yeguang Xue, Aditya Chempakasseril, Yao Yao, Ziqi Zhang, Haiwen Luan, Zizheng Wang, Wei Xia, Xue Feng, Randy H. Ewoldt, Yonggang Huang, Yihui Zhang, John A. Rogers*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

36 Citations (Scopus)
280 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mechanically active materials in three-dimensional mesostructures'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences