Migrant Domestic Workers’ Experiences of Sexual Harassment: A Qualitative Study in Four EU Countries

Maria Papadakaki*, Nikoleta Ratsika, Lina Pelekidou, Brigitte Halbmayr, Christiana Kouta, Katrin Lainpelto, Miran Solinc, Zoe Apostolidou, Josie Christodoulou, Andrej Kohont, Jack Lainpelto, Christalla Pithara, Anna Zobnina, Joannes Chliaoutakis

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

13 Downloads (Pure)

Search results