Suspended membrane GaN gratings for refractive index sensing

Yongjin Wang*, Jiajia Chen, Zheng Shi, Shumin He, Martin Lopez Garcia, Lifeng Chen, Nikolai A. Hueting, Martin Cryan, Miao Zhang, Hongbo Zhu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)

16 Citations (Scopus)

Projects

Filter
Finished