The comparison of macroporous ceramics fabricated through the protein direct foaming and sponge replica methods

Xing He, Bo Su, Zhihong Tang, Bin Zhao, Xianying Wang, Guangzhi Yang, Hanxun Qiu, Huijuan Zhang, Junhe Yang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

12 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results