Tunable graphene-coated spiral dielectric lens as a circular polarization analyzer

Bofeng Zhu, Guobin Ren, Martin J. Cryan, Chenglong Wan, Yixiao Gao, Yang Yang, Shuisheng Jian

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tunable graphene-coated spiral dielectric lens as a circular polarization analyzer'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy