Ultraviolet photochemistry of ethane: implications for the atmospheric chemistry of the gas giants

Yao Chang, Jiayue Yang, Zhichao Chen, Zhiguo Zhang, Yong Yu, Qingming Li, Zhigang He, Weiqing Zhang, Guorong Wu, Rebecca A Ingle, Matthew Bain, Michael N R Ashfold, Kaijun Yuan, Xueming Yang*, Christopher S Hansen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

49 Downloads (Pure)

Search results